THURSDAY, 14 NOVEMBER 2019 | WARSAW | LONDON | TOKYO | NEW YORK | SYDNEY