WEDNESDAY, 20 FEBRUARY 2019 | WARSAW | LONDON | TOKYO | NEW YORK | SYDNEY