FRIDAY, 27 NOVEMBER 2020 | WARSAW | LONDON | TOKYO | NEW YORK | SYDNEY